Saknas tillfredsställande analys”- Advokatsamfundet kritisk till ...


Rregulli kryesor është që ju duhet të aplikoni dhe të keni gati lejen tuaj përpara se të udhëtoni në Suedi.

Leja juaj e punës vlen për të punuar VETËM me punëdhënësin dhe profesionin e deklaruar në vendimin/kontraten/formularin tuaj.

Për arsye të ndryshme nëse ju kompania që ishit të punësuar ju largon nga puna/kompania që ju keni aplikuar në fillim në Zyren e Migracionit Suedez, ti / ju duhet të lajmëroni Zyrën e Migracionit Suedez ( Migrationsverket )

Për Shembull:
Nëse ti si individ që ke punuar tek një kompani pastrimi xxxx dhe kjo kompani ju largon nga puna çfarë ndodh me lejën e qëndrimit 2 vjeçare?
Ti si individ nëse gjen një punë tjetër nga i NJËJTI zanat ” lokal vårdare/Städ jobb/Pastrim me kontratë me % te plotë pune ( jo punë me orë apo zëvendësues/e ) duhet të lajmërosh Zyrën e Migracionit Suedez perpara se të fillosh punën,edhe pse ti si individ ke lejën e punës nga kompania tjetër.

Çdo veprim i marrë nga ti që nuk është në përputhje me rregullat/ligjet Suedeze do të ketë pasoja tek ju si individ kur ju të kërkoni lejën e rinovimit,leje permanent.

Në kontratë duhet të jetë e shkruar e njëjta lloj/zanat pune.
Nëse kontrata ka qenë ndërtim,pastrim,shofer,Säljare etj fusha pune!

Informacion për ju që keni pasur një leje pune në Suedi dhe dëshironi të aplikoni për një leje pune të zgjatur

Kur aplikoni për një leje pune të zgjatur, Zyra Suedeze e Migracionit kontrollon që kushtet për një leje pune janë përmbushur gjatë gjithë periudhave tuaja të mëparshme të lejes. Në mënyrë që aplikacioni të jetë i plotë, për këtë arsye duhet të dërgoni informacione kontrolli nga Agjensia e Taksave Suedeze për tërë kohën që keni punuar në Suedi.

Zgjatja e lejes së punës

Nëse keni një leje pune dhe doni të vazhdoni të punoni pasi të skadojë leja juaj, duhet të aplikoni për një zgjatje të lejes tuaj të punës. Nëse keni pasur një leje si punonjës për gjashtë muaj ose më shumë dhe të aplikoni para skadimit të lejes tuaj aktuale, ju keni të drejtë të vazhdoni të punoni në pritje të një vendimi.

Mirë për të menduar nëse do të aplikoni për të zgjatur lejen tuaj të punës

Nëse planifikoni të aplikoni për një zgjatje të lejes tuaj të punës, duhet ta bëni atë përpara se të skadojë leja aktuale. Edhe pasi të keni marrë lejen tuaj të tanishme, ka gjëra që mund të jenë mirë të mendoni para aplikimit tuaj për të zgjatur lejen e punës.

✅Sigurohuni që punëdhënësi juaj të ketë marrë sigurimin për ju. Në shumicën e rasteve, punëdhënësi juaj duhet të marrë sigurimet shoqërore, sëmundjen, jetën dhe pensionin profesional. Ndonjëherë Zyra Suedeze e Migracionit duhet të shohë një certifikatë të kësaj. Ju merrni certifikatat/dokumentacionin nga punëdhënësi juaj. Kërkoni një çertifikatë sigurimi nga punëdhënësi juaj i vjetër nëse ndryshoni punëdhënësit.

✅Kur aplikoni për një zgjatje, duhet të paraqisni informacionin e kontrollit nga Zyra e Taksave Suedeze për kohën kur keni punuar në Suedi. Informacioni i kontrollit përmban informacione për pagën tuaj dhe të ardhurat e tjera dhe çfarë tatimi keni paguar gjatë vitit. Ju merrni informacionin e kontrollit nga Zyra Suedeze e Taksave. Para se të paraqisni kërkesën tuaj për një shtesë, prandaj duhet të kontaktoni Zyrën Suedeze të Taksave dhe të kërkoni një përmbledhje të informacionit tuaj të kontrollit për të gjitha vitet/kohën që keni punuar në Suedi.

✅Ruani informacionin e kontrollit që merrni nga punëdhënësi juaj. Nuk është e sigurt që Agjensia Suedeze e Taksave ka pasur kohë të krijojë të dhënat e kontrollit për vitin e kaluar. Prandaj, është e rëndësishme që edhe ju të ruani informacionin e kontrollit që merrni nga punëdhënësi juaj në fund të çdo viti. Nëse keni marrë kompensim nga, për shembull, nga Agjensia Suedeze e Sigurimeve Shoqërore, gjithashtu duhet të ruani informacionin e kontrollit që merrni prej tyre.

✅Ruani specifikimet e pagës tuaj/lönespecifikationer. Nuk është e sigurt që ju duhet të paraqisni të gjitha specifikimet e pagës tuaj tek Zyra Suedeze e Migracionit kur aplikoni për një zgjatje, por është një ide e mirë t'i ruani ato nëse Zyra Suedeze e Migracionit duhet t'i kontrollojë ato kur shqyrtoj kërkesën tuaj. Gjithmonë duhet të paraqisni specifikimet e pagave për vitin aktual kur aplikoni për një zgjatje.

✅Ruani një çertifikatë që tregon ndonjë mungesë nga puna juaj, për shembull një njoftim pagese nga Zyra Suedeze e Sigurimeve Shoqërore.


PRANDAJ MENDO MIRË PËRPARA ÇDO VENDIMI APO VEPRIMI NGA ANA JUAJ SI INDIVID.

Nëse doni të ndryshoni punë,zanat,profesion mund t’ju duhet të kërkoni një leje të re pune dhe te aplikoni nga fillimi. Shiko tek vendimi i lejës së punës së mëparshme se në cilin ligj është bazuar migracioni, që ju dha lejen…!

Lexo numrat/shifrat, kapitullin
Psh: Utlänningslag (2005:716)