Këtu do të përmbledhim informacione se çfarë vlen mbi të drejtën e arsimimit, përsa u përket nxënësve të sapordhur në Suedi.

Kush konsiderohet i sapoardhur sipas Ligjit të Arsimit? 

Një nxënës i sapoardhur quhet ai që më parë ka jetuar në një shtet tjetër dhe tani jeton në Suedi. Ai duhet të ketë filluar arsimin e tij pas fillimit të rregullt të semestrit në klasën e parë ose më vonë.  Pas 4 vitesh në një shkollë suedeze, nxënësi nuk llogaritet më si i porsaardhur.

Regjistrimi në shkollë i të sapoardhurve

Në cilin cikël shkollor ka të drejtë një i sapoardhur (azilkërkues)?

 Ai që është, ose do të regjistrohet në regjistrin e popullsisë sipas Ligjit për regjistrimin e popullsisë, do të konsiderohet banor.  Kështu ju keni të drejtë për të gjithë arsimin në sistemin shkollor Suedez.  Nëse ju nuk jeni i regjistruar, ose nuk do të jeni i regjistruar, mund të keni të drejtë për një arsim të kufizuar.

 Një azilkërkues ka të drejtën e arsimit në:

  • förskola
  • förskoleklass
  • grundskola
  • grundsärskola
  • specialskola
  • sameskola
  • gymnasieskola dhe gymnasiesärskola nëse viti shkollor fillon para se ai të ketë mbushur moshën 18 vjeç.

 Një student që ka filluar arsimin e tij në një program hyrës ose një program kombëtar në shkollën e mesme, ose shkollën e mesme speciale të lartë para moshës 18 vjeç, ka të drejtë të përfundojë arsimin e tij/saj në komunë.  Kjo vlen edhe pas ditëlindjes së 18-të të studentit.

 Nxënësit që janë pa dokumente kanë të drejtën e förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola gjithashtu gymnasieskola dhe gymnasiesärskola, nëse ata fillojnë vitin shkollor para se të mbushin 18 vjeç.

Informacionet vijojnë në një artikull pasues…

Marrë nga faqja zyrtare e arsimimit suedez. Përkthyer dhe përshtatur nga Eduart Ndreu për albaner.nu