Çfarë do të thotë vendimi i qeverisë Suedeze për ndalimet e hyrjes❓

Kjo do të thotë që qeveria ka vendosur të ndalojë përkohësisht udhëtimet e panevojshme në Suedi nga vende të ndryshme nga vendet e BE-së, Mbretëria e Bashkuar, Norvegjia, Islanda, Lihtenshtajni dhe Zvicra. Qytetarët suedezë nuk janë të përfshirë në ndalimin e hyrjes.

Përjashtime nga ndalimi i hyrjes bëhen gjithashtu për disa kategori udhëtarësh. Pas rekomandimeve të reja nga Këshilli i Ministrave, Qeveria ka vendosur në 2 korrik të zgjasë vlefshmërinë e ndalimit të hyrjes deri më 31 gusht dhe të lehtësojë kufizimet për udhëtarët shtesë.

Deri më tani, kërkesa që hyrja për udhëtarë të caktuar të bëhet në mënyrë që të kthehen në shtëpi, hiqet. Kështu, hyrja lejohet, ndër të tjera, qytetarët e BE-së dhe personat me leje qëndrimi dhe anëtarët e familjes së tyre, pavarësisht nga qëllimi i udhëtimit. Po ashtu lejohet që njerëzit që jetojnë në disa vende të caktuara të hyjnë në Suedi.

Në të njëjtën mënyrë si më parë, shtetasit e huaj që kanë nevoja të veçanta ose që u kërkohet të kryejnë funksionet e nevojshme në Suedi, përjashtohen më tej. Shihni më shumë rreth përjashtimeve më poshtë.

A vlen ndalimi i hyrjes edhe për qytetarët suedezë❓

Jo, ndalimi i hyrjes vlen vetëm për shtetasit e huaj. Kështu, qytetarët suedezë mund të hyjnë në vend pavarësisht nga ndalimi i hyrjes.

A ndikon ndalimi i hyrjes në udhëtimin brenda BE❓

Jo, ndalimi i hyrjes nuk ndikon në udhëtimin nga një vend tjetër i BE-së për në Suedi. Çfarë vlen për udhëtimet nga Mbretëria e Bashkuar (Mbretëria e Bashkuar dhe Irlanda Veriore, e tutje më tej Mbretëria e Bashkuar) në Suedi dhe çfarë vlen për shtetasit britanikë? Nga marrëveshja e daljes midis Mbretërisë së Bashkuar dhe BE-së rrjedh se ligji i BE-së zbatohet në lidhje me Mbretërinë e Bashkuar gjatë periudhës kalimtare që përfundon më 31 dhjetor 2020. Kjo do të thotë që shtetasit britanikë konsiderohen ende shtetas të EEA-së dhe se udhëtimet nga Britania e Madhe nuk përmbushen nga Ban.


Çfarë vlen për njerëzit që jetojnë në Danimarkë ose një fqinj tjetër nordik dhe që punojnë në Suedi? Udhëtimi nga Danimarka, Norvegjia dhe Finlanda nuk është i përfshirë në ndalimin e hyrjes.


Përjashtime

Cilët njerëz janë të përjashtuar nga ndalimi i hyrjes❓

Që nga 4 korriku, ndalimi i hyrjes nuk vlen për personat që :

✅Janë nënshtetas ose shtetas të EEA të Andorra, Monaco, San Marino, Zvicër ose Qyteti i Vatikanit,

✅Mban një pozitë që banon përgjithmonë në Suedi ose në një shtet tjetër të BE-së,

✅Të kenë leje qëndrimi në Suedi ose në një shtet tjetër të EEA-s, Andorra, Monaco, San Marino, Zvicër ose Qyteti i Vatikanit, Mban një vizë kombëtare në Suedi ose një vizë kombëtare për më shumë se tre muaj në një shtet tjetër të EEA-s, Andorra, Monaco, San Marino, Zvicër ose Qyteti i Vatikanit, Ka një lidhje të tillë familjare siç thuhet në Kapitullin 3a. § 2, paragrafi i parë ose kapitulli. § 3, nënparagrafi 1–4 ose a 3a i Ligjit për të huajt (2005: 716) për një person të mbuluar nga ndonjë nga paragrafët 1–4 ose për një shtetas suedez,ose:


Nëse banon në një nga vendet e mëposhtme:

🔵Algjeria

🔵Australia

🔵Gjeorgjia

🔵Japonia

🔵Kanada

🔵Maroku

🔵Mali i Zi

🔵Zelanda e Re

🔵Ruanda

🔵Serbia

🔵Korea e jugut

🔵Tajlandë

🔵Tunizi

🔵Uruguay

Për më tepër, ndalimi i hyrjes nuk vlen për personat që kanë nevoja të veçanta urgjente ose të cilëve u kërkohet të kryejnë funksionet e nevojshme në Suedi.

Kjo mund të jetë rasti, për shembull Profesionistët e kujdesit shëndetësor, studiuesit në kujdesin shëndetësor dhe personeli i kujdesit për të moshuarit,

Punonjësit e kufirit Punëtorët sezonalë në bujqësi, pylltari dhe kopshtari.

Personeli që transporton mallra dhe personel tjetër në sektorin e transportit.

Personat e përfshirë në Kapitullin 2. Seksioni 10 i Ligjit për të huajt.

Personat që punojnë në organizata ndërkombëtare ose të cilët janë të ftuar nga organizata të tilla dhe prania e të cilëve është e nevojshme për veprimtaritë e organizatave, personelit ushtarak, punonjësve të ndihmës dhe personelit të mbrojtjes civile;


Pasagjerët në tranzit

Njerëz me arsye familjare në nevojë, detarë. Personat që kanë nevojë për mbrojtje ndërkombëtare ose që kanë arsye të tjera humanitare.

Personat që udhëtojnë me qëllim të studimi.

Punëtorë shumë të kualifikuar, nëse puna që duhet të bëhet nga i huaji nuk mund të shtyhet ose kryhet nga distanca.


Lista e mësipërme e personave që mund të konsiderohen se kanë nevoja të veçanta ose që duhet të kryejnë funksionet e nevojshme janë vetëm shembuj dhe kështu mund të ketë edhe kategori të tjera personash që mund të përjashtohen.

Është çështje që autoritetet zbatuese (veçanërisht Autoriteti Policor) të vendosin në secilin rast se si interpretohen përjashtimet dhe cilat vendime duhet të merren.

Qëllimi i masës është të lehtësojë efektet e koronavirusit. Kjo është një masë e përkohshme.

Pse Suedia ka zgjedhur të përjashtojë disa udhëtarë nga ndalimi i hyrjes, por jo të tjerët❓

Qeveria Suedeze ka zgjedhur të ndjekë atë që kemi rënë dakord në nivelin e BE-së, për cilat grupe nuk duhet t’i nënshtrohen ndalimit të hyrjes. Lista e përjashtimeve nga ndalimi i hyrjes është në përputhje me përjashtimet që Komisioni u ka rekomanduar Shteteve Anëtare. Deri më 2 korrik, Qeveria ka vendosur, pas një rekomandimi të Këshillit, të lehtësojë kufizimet për më shumë udhëtarët. Ndalimi i hyrjes është një masë e jashtëzakonshme dhe është e rëndësishme që ata të mos godasin më shumë individët sesa është e nevojshme.
Qeveria po ndjek me vëmendje zhvillimet në virusin e ri të koronës dhe ka kontakte të vazhdueshme me autoritetet përgjegjëse dhe vendet e tjera.

Çfarë vlen për ata që kanë një leje qëndrimi në Suedi, por që janë jashtë❓


Nëse personi do të udhëtojë nga një vend që i nënshtrohet ndalimit të hyrjes, personi duhet të përjashtohet nga leja e hyrjes. Rregulli kryesor është që personave që udhëtojnë në Suedi nga vende të ndryshme nga vendet e BE-së, Mbretëria e Bashkuar, Norvegjia, Islanda, Lihtenshtajni dhe Zvicra duhet t’u mohohet hyrja. Personat që kanë një leje qëndrimi në Suedi janë të përjashtuar nga ndalimi i hyrjes në 4 korrik. Anëtarët e familjes së tyre gjithashtu përjashtohen. Lidhja familjare mund të përfshijë burrin, partnerin dhe fëmijën.

Çfarë vlen për anëtarët e familjes të shtetasve Suedez❓

Personat me një lidhje të caktuar familjare me shtetasit suedezë përjashtohen nga ndalimi i hyrjes. Lidhja familjare mund të përfshijë burrin, partnerin dhe fëmijën.

Çfarë vlen për qytetarët e EEA-së, qytetarët e Zvicrës dhe anëtarët e familjes së tyre kur udhëtojnë për në ose përmes Suedisë❓

Qytetarët e EEA-së, qytetarët e Zvicrës dhe personat që kanë lidhje familjare me këta shtetas janë të përjashtuar nga ndalimi i hyrjes. E njëjta gjë vlen për qytetarët e Andorrës, Monakos, San Marino dhe qytetit të Vatikanit, si dhe për familjarët e tyre. Lidhja familjare mund të përfshijë burrin, partnerin dhe fëmijën.

A do të jenë në gjendje njerëzit që jetojnë jashtë vendit të përshëndesin të afërmit në Suedi❓

Varet nga cili vend po udhëtojnë. Rregulli kryesor është që personave që udhëtojnë në Suedi nga vende të ndryshme nga vendet e BE-së, Mbretëria e Bashkuar, Norvegjia, Islanda, Lihtenshtajni dhe Zvicra duhet t’u mohohet hyrja. Megjithatë, mund të bëhen përjashtime për disa kategori personash, përfshirë personat me lidhje familjare të caktuar me shtetasit Suedez. Përjashtime mund të bëhen gjithashtu për personat që banojnë në disa vende të caktuara posaçërisht (shih më lart). Përjashtime mund të bëhen gjithashtu për njerëzit që kanë nevoja të veçanta, të tilla si presion për arsye familjare. Se si do të interpretohen përjashtimet dhe çfarë vlerësimi duhet të bëhet në një rast të vetëm, është çështje kryesisht për Autoritetin Policor. Qytetarët suedezë që banojnë jashtë vendit nuk janë të përfshirë në ndalimin e hyrjes.

Çfarë do të thotë ndalimi i hyrjes për studentë të shkëmbimit që studiojnë në Suedi, por që janë jashtë vendit, a mund të kthehen ata në Suedi❓

Personat që kanë një leje qëndrimi në Suedi, për shembull për shkak të studimeve, janë të përjashtuar nga ndalimi i hyrjes. Për më tepër, njerëzit që banojnë në disa vende të caktuara posaçërisht janë të përjashtuar (shiko më lart). Përjashtime mund të bëhen gjithashtu për njerëzit me nevoja të veçanta, siç janë ata që udhëtojnë me qëllim të studimit.

Çfarë vlen për njerëzit që janë rezidentë jashtë vendit dhe që duhet të kryejnë punë në Suedi, a do t’u lejohet hyrja❓

Udhëtimi nga një vend tjetër i BE-së, Mbretëria e Bashkuar, Norvegjia, Islanda, Lihtenshtajni dhe Zvicra nuk është i përfshirë nga ndalimi i hyrjes. Për më tepër, ndalimi i hyrjes përjashton personat me leje qëndrimi, personat që banojnë në disa vende të caktuara posaçërisht (shih më lart) dhe personat të cilëve u kërkohet të kryejnë funksionet e nevojshme në Suedi, siç janë punonjësit e caktuar sezonalë dhe punëtorët me aftësi të larta.

Se si do të interpretohen përjashtimet dhe çfarë vlerësimi duhet të bëhet në një rast të vetëm, është çështje kryesisht për Autoritetin Policor.

Qytetarët suedezë që banojnë jashtë vendit nuk janë të përfshirë në ndalimin e hyrjes.

Çfarë vlen për njerëzit që duan të vizitojnë Suedinë si turistë, a do të mund të hyjnë❓

Varet nga cili vend po udhëtojnë. Rregulli kryesor është që personave që udhëtojnë në Suedi nga vende të ndryshme nga vendet e BE-së, Mbretëria e Bashkuar, Norvegjia, Islanda, Lihtenshtajni dhe Zvicra duhet t’u mohohet hyrja. Sidoqoftë, personat që banojnë në disa vende të përcaktuara posaçërisht (shiko më lart) janë të liruar nga ndalimi i hyrjes.

A do të ndikohet transporti i mallrave, siç është ushqimi dhe ilaçet nga ndalimi i hyrjes❓

Personat që kryejnë funksionet e nevojshme në Suedi, për shembull personeli që transporton mallra dhe personel tjetër në sektorin e transportit, janë të përjashtuar nga ndalimi i hyrjes.


A do të preken azilkërkuesit nga ndalimi i hyrjes së përkohshme❓

E drejta për azil nuk ndikohet nga vendimi