Efter lagändring – fler vill byta namn - Sydsvenskan

Lagen ändras: Nu blir det lättare att byta namn


A keni menduar të ndryshoni emrin tuaj?

Nëse jeni mbi 18 vjeç, mund të aplikoni për të ndryshuar emrin në shërbimin elektronik tek Zyra e Taksave Suedeze.

Ndryshimi i emrit/mbiemrit.

1. Ju duhet të keni të paktën një emër të parë.
2. Ju mund ta ndryshoni emrin tuaj disa herë dhe nuk keni nevojë të mbani ndonjë emër të parë origjinal.
3. Ju që jeni mbi 18 vjeç aplikoni më lehtë në shërbim. Emri, rreth një muaj
4. Duhet të jeni shtetas Suedez

¶ Mbiemri pa pagesë, rreth 8-12 javë

¶ Mbiemri me tarifë, një deri në dy muaj

¶ Mbiemrat e formuar rishtazi, dy deri në tre muaj

Aktualisht, kohët e përpunimit janë të ndryshme në varësi të llojit të ndryshimit të emrit që dëshironi të bëni, dhe gjithashtu mund të jenë më të shkurtër.

Nëse do të ikni dhe do të udhëtoni së shpejti, prandaj ju rekomandojmë të prenotoni udhëtimin në emrin që është në pasaportën tuaj dhe të bëni një pasaportë të re pas udhëtimit kur ndryshimi i emrit të ketë përfunduar.

Zyra e Taksave Suedeze do të shqyrtoj kërkesën tënde /tuaj pasi të kenë marrë pagesën tuaj. Megjithatë, pagesa nuk është një garanci që ju do të merrni pikërisht atë emër.

Kërkesa kushton 250 SEK dhe lehtësisht mund ta paguani me Swish

Nëse nuk keni Swish paguani tarifën në giro bankare të Zyrës së Taksave Suedeze
Konto. 5194-7273.
Shkruajeni numrin personal të personit të cilit aplikacioni i referohet si referencë. Shtypni numrin numrin në këtë formë si kjo: YYYYMMDDNNN.(viti, muaji, data, 4shifrat e fundit)

https://skatteverket.se/privat/etjansterochblanketter/blanketterbroschyrer/blanketter/info/7500.4.515a6be615c637b9aa47770.html?fbclid=IwAR2iQJuu3Y74cLRrNtNmaaJ5Q38p8oaS1H0FZsP6gExzTebDn_bgtyD8teI

Është falas të ndryshosh emrin e adresës

Emrat e adresave janë emri ose emrat që dëshironi të quheni.
Ju mund të ndryshoni se cili nga emrat tuaj të parë ekzistues që dëshironi si mbiemri.
(pra mund të kesh dy emra, dy mbiemra, por ti zgjedh cili do që të jetë emri & mbiemri i parë që ti/ju dëshironi të thirreni )
Një aplikim i tillë është falas.

Ju që paguani nga një llogari bankare e huaj duhet të përdorni detajet e llogarisë më poshtë.
IBAN: SE6112000000012810121893
Kodi BIC / Swift: DABASESX
Danske Bank Norrmalmstorg 1 S-103 92 Stokholm.
Vendosni numrin personal të personit të cilit i referohet aplikacioni: YYYYMMDDNNN.

Rregullat e emrit të parë.
Pasi në Suedi mund të kesh me shumë se një emër/mbiemër të vetëm.

Një emër i parë nuk duhet të jetë në gjendje të shkaktojë shqetësim te personi që do ta ketë atë ose të ofendojë dikë tjetër.
Emri nuk duhet të konsiderohet si mbiemër. Ai gjithashtu nuk duhet të jetë i papërshtatshëm si emër i parë për ndonjë arsye tjetër

Emrat e kontrolluar nga gjinia Emrat e parë specifikë gjinorë janë emra që konsiderohen tipikë të gjinisë juridike, përveç asaj të një personi. Ju mund të zgjidhni emrin tuaj të parë pavarësisht nga gjinia ligjore që keni.


Ndryshimi i emrit për personat nën 18 vjeç

Ju mund të aplikoni vetëm për një formular për njerëzit nën 18 vjeç. Personat nën moshën 18 vjeç duhet të kenë pëlqimin e të gjithë kujdestarëve për të ndryshuar emrin e tyre:

1- Të gjithë mbajtësit e kujdesit ( prindërit ose kujdestarët ) duhet të nënshkruajnë aplikimin për fëmijët nën 12 vjeç.
2- Të gjithë mbajtësit e kujdesit ( prindërit ose kujdestarët ) dhe vetë fëmija duhet të nënshkruajnë aplikimin për fëmijët
që janë nga 12 deri në 18 vjeç.

Përveç A deri ke Z, ju mund të përdorni karakteret e mëposhtme në emra
À, à
Në, në
Â, â
Ã, ã
Æ, æ
Ç, ç
È, è
É, é
Ê, ê
Ë, ë
Ì, ì
Í, í
Î, î
Ï,ï
Ð, ð
Ñ, ñ
Ò, ò
Ó, ó
Ô, ô
Õ, õ
Ø, ø
Ù, ù
Ú, ú
Û, u
Ü, ü
Ý, ý
Þ, Þ
ÿ

Tek linku këtu mund të shikosh sa njerëz kanë atë emër që ti po mendon ta përdorësh:
https://skatteverket.se/privat/folkbokforing/namn/bytaefternamn/sokhurmangasomharettvisstnamn.4.515a6be615c637b9aa413027.html#!/start

Aplikoni online ose nëpermjet të një formulari. Aplikimi/formulari me emër: (SKV 7500)

Ju që jeni mbi 18 vjeç aplikoni më lehtë në shërbim. Duhet të keni një Swish për të përdorur shërbimin online.
Nëse nuk keni Swish përdorni formularin për të ndryshuar emrin tuaj të parë dhe të paguani përmes transferit bankar. Bëni kërkesë për të ndryshuar emrin tuaj të parë ose për të ndryshuar mbiemrin tuaj. Ju gjithashtu mund të shkarkoni formularin për të aplikuar për të ndryshuar emrin tuaj të parë ose emrin e parë të fëmijës.

Është e njëjta formë për të gjitha llojet e ndryshimit të emrit të parë. Format Ndryshimi i emrit të parë – (me emër SKV 7500)

Për më tepër informacioni kontaktoni Zyren e Taksave Suedeze në numrin e telefonit 0771-567 567