‼️INFORMACION ‼️

ANETAR TE FAMILJES ME LEJE PUNE.

Lejet për ju që jeni anëtar të familjes së një personi me leje pune
Nëse jeni qytetar i një vendi jashtë BE-së dhe jeni anëtar i familjes së një personi me leje pune, mund të merrni një leje qëndrimi për të njëjtën kohë.
Nëse leja është më e gjatë se gjashtë muaj, ju gjithashtu mund të merrni një leje pune.
Bashkëshortët, bashkëjetuesit, partnerët e regjistruar ose fëmijët e pamartuar nën 21 vjeç llogariten si anëtarë të familjes.
Fëmijët e pamartuar që janë 21 vjeç ose më të vjetër në DISA RASTE mund të marrin leje. Atëherë u kërkohet të varen nga ju ose partneri juaj për jetesën e tyre.

Leja për ju që është anëtar i familjes së sipërmarrësit tuaj në Suedi.

PYETJE Si të aplikoni❓

Nëse e gjithë familja po aplikon në të njëjtën kohë, është personi që ka marrë një ofertë pune që aplikon për familjen në aplikacionin e tyre në internet.

Nëse punonjësi tashmë është në Suedi, ju si anëtar i familjes mund të bëni aplikacionin tuaj në internet nga vendi i origjinës ose ndonjë vend tjetër jashtë Suedisë.

Kur bëni një kërkesë në internet, punonjësi në Suedi duhet të jetë i regjistruar dhe të ketë një numër të sigurimeve shoqërore Suedeze.
Në shumicën e rasteve, ju paguani një tarifë.

PYETJE Sa kushton Tarifa per aplikim❓

Tarifat për lejet e qëndrimit për anëtarët e familjes
Aplikimi për familjen tek aplikanti ose tashmë i licencuar për punë
Për të rritur kushton 1.500 SEK
Për Fëmijët nën 18 vjeç, 750 kr
✅Ju nuk do ju kthehen leket dhe nëse kërkesën yte/juaj refuzohet.
✅Ju mund të bëni vetë aplikimin tuaj në internet nëse jeni jashtë Suedisë.
✅Nëse jeni në Suedi dhe nuk keni aplikuar për zgjatje të lejes së bashku me të punësuarin, duhet të aplikoni në formularin në letër
Kërkesë për leje për anëtarët e familjes tyre, formular nr 132011.

PYETJE cfare dokumentacioni duhet te dërgoni me kërkesën tuaj❓

✅Kopjimi i faqeve të pasaportës tuaj që tregojnë informacione personale, foto, nënshkrim, shkruani numrin e identitetit te pasaportës, vendin e lëshimit, periudhën e vlefshmërisë dhe nëse keni leje për të jetuar në vende të ndryshme larg nga vendlindja juaj.
Nëse pasaporta yte/juaj do të skadojë, duhet ta zgjasni atë sepse nuk mund të merrni një leje më të gjatë se sa është e vlefshme pasaporta juaj.
✅kopja e certifikatës së martesës, certifikatës së martesës ose ekuivalentit të saj (vlen për çifte të martuar dhe partnerë të regjistruar)
✅certifikata e regjistrimit të popullsisë, kontrata e qirasë,prova e blerjes ( shtepise/apartamentit )për strehim ose dokumente të tjera që tregojnë se keni jetuar së bashku në vendin tuaj (vlen dhe për bashkëjetuesit)
✅një letër e shkurtër nga një person në Suedi që konfirmon që ju do të jetoni së bashku në Suedi, nëse nuk aplikoni për leje në të njëjtën kohë.

Sigurohuni që informacioni mbi dokumentet me të cilët dërgoni të jenë të qarta . Në fotot/kopjet e pasaportës, numrat dhe karakteret e tjera të saj duhet gjithashtu të jenë qarta/të dukshme.

PYETJE reth femijëve nën moshën 18❓

Nëse keni fëmijë nën moshën 18 vjeç, të cilët po lëvizin me ju në Suedi, duhet të bashkëngjitni gjithashtu

✅një kopje e pasaportës së fëmijës që tregon të dhëna personale, foto, nënshkrim të mundshëm, numrin e pasaportës, vendin e lëshimit, periudhën e vlefshmërisë dhe nëse fëmija lejohet të jetojë në vende të ndryshme nga vendi i tij. Nëse pasaporta e fëmijës do të skadojë, duhet ta zgjasni atë sepse fëmija nuk mund të marrë leje për më shumë se sa është e vlefshme pasaporta
✅çertifikata e lindjes ose çertifikata e lindjes që tregojnë emrin e prindërve
✅pëlqimin që fëmija mund të transferohet në Suedi nga kujdestari tjetër, nëse nuk e shoqëron atë në Suedi. Duhet të thuhet se në cilën kohë fëmija lejohet të jetojë në Suedi. Një kopje e pasaportës së kujdestarit ose dokumentit tjetër të identitetit duhet gjithashtu të bashkëngjitet
✅Vendimi i gjykatës nëse keni një çertifikatë të vetme kujdestarie ose vdekjeje nëse prindi tjetër është i vdekur
✅dokumente birësimi nëse fëmija është birësuar.

PYETJE rreth autorizimit❓

Cfarë është një autorizim?
Një autorizim mund të jetë një letër e nënshkruar në të cilën personi që aplikon për leje i jep një personi tjetër mundësinë për ta përfaqësuar atë. Për shembull, një autorizim mund t’i japë dikujt të drejtën të aplikojë, të zbulojë arsyet e një vendimi ose të apelojë një vendim tek dikush tjetër. Edhe per ti dhene te drejten tende avokatit duhet të shkruhet nga ty/personi që i jep autorizimin e tij/dikujt tjetër dhe duhet të jetë në gjendje të paraqitet në origjinal nëse zyra e migracionit e kërkon atë.

Për të autorizuar një person tjetër, paraqisni një letër pranë zyres së migracionit ku thotë atë ( shpjegim i detajuar)

✅se është një autorizim
✅emrin, datën e lindjes dhe adresën e personit që jep një autoritet tjetër
✅çfarë ka të drejtë të bëjë personi i autorizuar për të bërë
✅emrin, numrin e sigurimeve shoqërore dhe adresën e personit që merr autorizimin
✅nënshkrimin e personit që jep një autorizim tjetër
✅data dhe vendndodhja e nënshkrimit të autorizimit.

PYETJE sa zgjat/ sa kohë merr ceshtja❓

Në mënyrë që zyra e migracionit të jetë në gjendje të marrë vendime në rastin tuaj, kërkohet që të gjitha informacionet të plotësohen dhe të përfshihen të gjitha dokumentet e nevojshme. Kjo do të thotë që koha e procedures do të jetë më e shkurtër nëse gjithçka që kërkohet përfshihet nga fillimi sesa nëse aplikacioni plotësohet më pas.

Ju lutemi vini re se në disa raste, zyra e migracionit mund të ketë nevojë të hetojë më tej aplikacionin edhe nëse të gjitha informacionet janë përfunduar dhe të gjitha dokumentet janë dërguar. Prandaj durim nëse merr pak kohë më të gjatë.


Nëse ju jepet një leje për më shumë se tre muaj, do të merrni një kartë leje qëndrimi. Karta është provë që ju keni të licencuar të jeni në Suedi dhe përfshin, përveç të tjerash, edhe gjurmët e gishtërinjve dhe fotot tuaja.


Prandaj, ju që keni nevojë për vizë për të udhëtuar në Suedi duhet të vizitoni Ambasadën Suedeze ose Konsullatën e Përgjithshme ne Shkup ( per momentin pasi mund te ndryshoj me kohen ) për t’u fotografuar dhe të lini shenjat/gjurmët e gishtërinjve tuaj sa më shpejt të jetë e mundur.

🔵JU LUTEM Kontaktoni Ambasadën/Konsullatën e Përgjithshme përpara vizitës suaj.🔵

Ata që nuk kanë nevojë për vizë duhet të rezervojnë një kohë për të lënë shenjat/gjurmët e gishtërinjve dhe të fotografohen para se të vijnë në Suedi. Sidoqoftë, duhet të aplikoni dhe të merrni gati lejen tuaj përpara se të udhëtoni në Suedi.

PYETJE ku e marrin pergjigjen/vendimin❓

Vendimi i dërgohet Ambasadës ose Konsullatës së Përgjithshme sipas dëshirës tuaj në aplikacionin në internet. Kur do ta marrësh atë, sjell pasaportën.

Kur karta e lejes së qëndrimit është e gatshme, ambasada ose konsullata e përgjithshme do të dorëzojnë ose dërgojnë kartën e përfunduar.
Mbani në mend se mund të duhen deri në katër javë për të prodhuar dhe dorëzuar kartën në Ambasadë ose Konsullatë të Përgjithshme pasi të keni marrë vendimin tuaj.
Karta e lejes së qëndrimit duhet të paraqitet së bashku me një pasaportë të vlefshme kur udhëtoni në Suedi.

Nëse mund të udhëtoni në Suedi pa vizë, duhet të jeni në gjendje të tregoni një kopje të vendimit kur të hyni. Sapo të keni mbërritur në Suedi duhet të vizitoni Zyren e Migracionit për të lënë shenjat/gjurmët e gishtërinjve dhe të fotografoheni. Kur karta e lejes së qëndrimit të jetë gati, ajo do të dërgohet në adresën tuaj në Suedi.

PYETJE kur dhe ku mund te merren numrat personal❓

Pasi te keni arritur ne suedi, shkoni tek zyra e taksave, per te aplikuar per numrat personal suedez.
Merrni me vete te gjithe dokumentacinin tuaj, si pasaporten,karten e qendrimit qe ju ka dhene migraioni


PYETJE leje qëndrimit për prindërit/vëlla/motër❓


Nëse jeni qytetar i një vendi jashtë BE-së dhe doni të transferoheni te një anëtar i familjes në Suedi, ju duhet një leje qëndrimi.
Në rastet kur fëmijës i është dhënë një leje qëndrimi në Suedi për arsye azili, prindërit dhe vëlla/motra mund të kërkojnë të ribashkohen me fëmijën në Suedi. Në mënyrë që zyra e migracionit të jetë në gjendje të provojë nëse prindi ka të drejtë të transferohet në Suedi, fëmija që jeton në Suedi duhet:

✅ Të jetë i pamartuar dhe nën moshën 18 vjeç (nëse fëmija ka mbushur moshën 18 vjeç gjatë procesit të azilit, prindërit dhe motrat mund të kenë të drejtën e lejes së qëndrimit nëse kërkesa bëhet brenda tre muajve pasi fëmija të marrë azil)
✅ Kanë ardhur në Suedi pa prindër ose kujdestarë të tjerë ose kanë mbetur vetëm pas mbërritjes në Suedi
✅ Kanë marrë një leje qëndrimi në Suedi si refugjat ose përndryshe kanë nevojë për mbrojtje.


PYETJE Lejet e qëndrimit të përkohshëm❓

Nëse fëmijës i jepet një leje qëndrimi me status mbrojtjeje alternative, atij ose asaj në shumicën e rasteve do t’i jepet një leje 13-mujore. Nëse fëmija merr një leje qëndrimi me status refugjati, ai ose ajo do të marrë një leje prej 3 vjetësh.

Prindërve të cilëve u jepet leje qëndrimi u jepet leja për të njëjtën periudhë si fëmija që ka nevojë për mbrojtje.
Prindërit që duan të transferohen tek një fëmijë i mitur gjithashtu kanë mundësinë të marrin një leje qëndrimi. Anëtari i familjes në Suedi duhet të ketë marrë një leje qëndrimi të përhershme.Si rregull, nuk është e mundur të merret një leje qëndrimi nëse kërkesa është bërë pas një kohe të gjatë ose nëse varësia midis jush ka lindur pasi anëtarja juaj i familjes është zhvendosur në Suedi.

KUJDES! Fëmija në Suedi do të jetë në gjendje t’i përgjigjet një numri pyetjesh pasi anëtarja e familjes së fëmijës të paraqesë kërkesën e tyre. Zakonisht fëmija është thirrur për një intervistë me gojë, por nganjëherë fëmija mund të marrë pyetje me letër ose email.
Kujdestari i caktuar në Suedi duhet të jetë i pranishëm në intervistë.


PYETJE Prind i fëmijëve nën 18 vjeç❓

Nëse jeni prind i një fëmije nën 18 vjeç që jeton në Suedi, mund të kërkoni një leje qëndrimi në lidhje me fëmijën. Ju duhet të keni jetuar së bashku më parë dhe qëllimi është që ju të jetoni së bashku në Suedi.( jo te shfrytezoni rrethanat e femijes per leje qendrimin tuaj)
Aplikimi shpesh vlerësohet sipas të njëjtave rregulla si për ata që aplikojnë me një anëtar tjetër të familjes.

Prind i fëmijëve te cilet moren lejen të pashoqëruar nga te rritur.
(ensamkommande barn)
Në mënyrë që ju si prind të keni mundësi të merrni një leje qëndrimi për një fëmijë të shoqëruar nën moshën 18 vjeç, zakonisht kërkohet që fëmija të ketë marrë një leje qëndrimi në Suedi për arsye të azilit.🔝