Ju, që jeni 17-24 vjeç, që studioni në nivelin e mesëm të lartë dhe keni aplikuar për azil në Suedi, NË KUSHTE TË CAKTURA, mund t’ju jepet një leje qëndrimi për arsimin e mesëm të lartë.

Ju mund të kërkoni një leje qëndrimi për studime në nivelin e mesëm të lartë, kur aplikoni për herë të parë për azil, ose në lidhje me kërkesën për një leje qëndrimi të zgjatur.

Në disa raste, mund t’ju jepet një leje qëndrimi për studime në nivelin e mesëm të lartë, nëse keni aplikuar për azil, por nuk konsiderohet se kanë arsye mbrojtjeje. Kjo vlen për ata që janë nën moshën 18 vjeç dhe që refuzojnë aplikimin tuaj, por nuk mund të kthehen në vendin tuaj, për shembull sepse atje nuk ka pritje të organizuar.

KËRKESAT QË KËRKOHEN PËR MARRJEN E LEJËS SË QËNDRIMIT PËR ARSIMN E MESËM TË LARTË

Ju keni mbushur 17 vjeç, por jo 25 vjet (në disa raste 18, por jo 25).

Ju studioni në një shkollë të mesme që është e përfshirë në të ashtuquajturin ligj të shkollës së mesme.

KURSE TË PËRFSHIRA NË TË ASHTUQUAJTURIN LIGJ TË SHKOLLËS SË MESME:

Programi i hyrjes në shkollë të mesme ose shkollë të mesme

Programi kombëtar në shkollë të mesme ose shkollë të mesme

@ Studime me kohë të plotë në nivelin e mesëm të lartë në shkollën e mesme popullore

@ Studime me kohë të plotë në nivelin e mesëm të lartë në Komvux ose Särvux

@ Arsimi i orientuar profesional, që synon të lehtësojë vendosjen në tregun e punës dhe të sigurojë brenda kornizës së një programi hyrës në shkollën e mesme të lartë, një të ashtuquajtur paketë profesionale

@ Studime me kohë të plotë për një arsim të vazhdueshëm profesional në Komvux ose Särvux, një të ashtuquajtur paketë profesionale.

Studime të plota dhe me kohë të pjesshme

Në shumicën e rasteve, për të marrë një leje qëndrimi për studime në nivelin e mesëm të lartë, ju duhet të studioni me kohë të plotë në nivelin e mesëm të lartë.

STUDIME TË PLOTA DHE ME KOHË TË PJESSHME.

Në shumicën e rasteve, për të marrë një leje qëndrimi për studime në nivelin e mesëm të lartë, ju duhet të studioni me kohë të plotë në nivelin e mesëm të lartë.

Në disa raste, mund t’ju jepet një leje qëndrimi edhe nëse studioni me kohë të pjesshme. Atëherë duhet të paraqisni dokumente që të shpjegojnë pse nuk jeni duke studiuar me kohë të plotë. Kjo vlen, për shembull, në rast sëmundjeje, paaftësie ose nëse thjesht duhet të plotësoni një arsim të huaj me kurse individuale.

Zyra/bordi Suedez i migracionit gjithashtu mund të bëjë përjashtime nga rregulli me kohë të plotë nëse studioni pjesën më të madhe të arsimit tuaj në nivelin e mesëm të lartë, por lexoni disa kurse individuale në nivelin bazë. Studimet me kohë të pjesshme gjithashtu mund të pranohen nëse studioni në një arsim profesional në Komvux ose Särvux me kohë të pjesshme dhe në të njëjtën kohë punë. Në raste të tilla, kërkesa të caktuara të veçanta vendosen edhe në punësim. Edhe pse studioni me kohë të pjesshme. Atëherë duhet të paraqisni dokumente që të shpjegojnë pse nuk jeni duke studiuar me kohë të plotë. Kjo vlen, për shembull, në rast sëmundjeje, paaftësie ose nëse thjesht duhet të plotësoni një arsim të huaj me kurse individuale.

Zyra/bordi Suedez i Migracionit gjithashtu mund të bëjë përjashtime nga rregulli me kohë të plotë nëse studioni pjesën më të madhe të arsimit tuaj në nivelin e mesëm të lartë, por lexoni disa kurse individuale në nivelin bazë. Studimet me kohë të pjesshme gjithashtu mund të pranohen nëse studioni në një arsim profesional në Komvux ose Särvux me kohë të pjesshme dhe në të njëjtën kohë punë. Në raste të tilla, kërkesa të caktuara të veçanta vendosen edhe për punësimin.

PJESËMARRJE AKTIVE.
Nëse merrni një leje qëndrimi që është e vlefshme për më shumë se 13 muaj, ju duhet të raportoni çdo vit që keni marrë pjesë aktive në studimet tuaja. Bordi i Migracionit do t’ju kontaktojë kur është koha ta raportoni këtë.

Nëse studioni në një shkollë të mesme, shkollë të mesme, Komvux ose Särvux, duhet të paraqisni planin tuaj individual të studimit dhe një ekstrakt nga katalogu i notave. Nëse studioni në një shkollë të mesme popullore, duhet të paraqisni dokumentin përkatës të planifikimit dhe gjithashtu duhet të paraqisni vlerësimin tuaj të studimit dhe certifikatën e pranueshmërisë bazë, nëse i keni marrë këto dokumente.

Nëse nuk e keni kaluar notën në një ose më shumë kurse, ose nëse notat nuk janë caktuar akoma, duhet të paraqisni dokumente të tjera që tregojnë se keni marrë pjesë aktive në studimet tuaja. Nëse ose nuk paraqisni ndonjë dokument, ose nëse nuk merrni pjesë në mënyrë aktive në studimet tuaja, Bordi i Migracionit mund të rishqyrtojë kohën e lejes tuaj të qëndrimit ose të revokojë lejen e qëndrimit.

KËSHTU MUND TË APLIKONI.

Ata që kanë bërë kërkesë për azil për herë të parë thonë që ju keni filluar të studioni në shkollën e mesme të lartë, ose ekuivalentin, në lidhje me hetimin tuaj të azilit. Përfshini çertifikata që tregojnë se jeni duke studiuar kur të arrini në hetimin tuaj të azilit, ose t’i dërgoni ato në Bordin e Migracionit brenda dy javësh nga hetimi juaj për azil.

DOKUMENTA PËR TË PARAQITUR JANË:

Kur aplikoni për leje qëndrimi për arsimin e mesëm të lartë, duhet të paraqisni

@Kurrikula individuale nga shkolla e mesme, shkolla e mesme e lartë, Komvux ose Särvux, ose

@Dokumente korresponduese të planifikimit nga shkolla e mesme popullore.

BORDI I MIGRACIONIT DUHET TË DIJË.

@Se ke filluar studimet

@Cfarë dege po lexoni

@Që studioni me kohë të plotë, ose arsyeja pse studioni me kohë të pjesshme

@Kohëzgjatja e trajnimit, d.m.th. data kur mbaron trajnimi.

Nëse ndonjë prej kësaj nuk është në planin tuaj të studimit ose dokumentin tuaj të planifikimit, ju mund të plotësoni dokumente të tjera, të tilla si një certifikatë mjekësore ose një dokument tjetër që shpjegon pse nuk jeni duke studiuar me kohë të plotë.

Nëse jeni duke studiuar në një arsim profesional, të ashtuquajturat paketë profesionale, është e rëndësishme që në planin e studimit të thuhet se çfarë orientimi profesional ka arsimi dhe se qëllimi është që ju të jeni në gjendje të punoni pas përfundimit të arsimit.

ZGJASNI LEJËN E QËNDRIMIT PËR STUDIME NË NIVELIN E MESËM TË LARTË.

Ju mund të deklaroni studime në nivelin e mesëm të lartë si arsye kur aplikoni për një zgjatje

@Ju keni mbushur 17 vjeç, por jo 25 vjet

@Ju keni aplikuar më parë për azil

@Ju keni një leje qëndrimi me afat të caktuar që skadon brenda dy muajve

@Ju studioni në një shkollë të mesme që është e përfshirë në të ashtuquajturin ligj të shkollës së mesme.

Mund të deklaroni disa arsye për të qëndruar në Suedi kur aplikoni për një leje qëndrimi të zgjatur.

Nëse ju jepet një leje qëndrimi e zgjatur për të njëjtat arsye si më parë, për shembull nëse zyra/bordi i migracionit konsideron se ende keni nevojë për mbrojtje, ju që studioni në shkollën e mesme mund të merrni një leje qëndrimi më të gjatë nga sa do të kishit marrë.

Nëse nuk jeni në gjendje të merrni një leje qëndrimi të zgjatur për të njëjtën arsye si më parë, në disa raste ju mund të merrni akoma një leje qëndrimi nëse i plotësoni kërkesat për arsimin e mesëm të lartë.

Ju gjithashtu mund të merrni një leje qëndrimi të zgjatur nëse tani keni një leje qëndrimi për shkak të studimeve tuaja në nivelin e mesëm të lartë, por keni nevojë për më shumë kohë për ju për të përfunduar studimet tuaja.

Nëse studioni në një program hyrës dhe keni një leje qëndrimi të gjatë trembëdhjetë muajsh, mund të merrni përsëri një leje qëndrimi trembëdhjetë muaj për studim në një program hyrës, atëherë duhet të vazhdoni në një arsim tjetër, në mënyrë që të merrni përsëri një leje qëndrimi të zgjatur.

Kur aplikoni për një leje qëndrimi të zgjatur sepse keni nevojë për më shumë kohë për të përfunduar arsimin tuaj, duhet të paraqisni një plan të ri studimi ose dokumentin përkatës të planifikimit. Ju gjithashtu duhet të shpjegoni pse nuk mund të përfundoni arsimin tuaj siç llogaritet. Për shembull, mund të jetë për shkak se ju keni qenë të sëmurë ose nuk jeni aprovuar për të gjitha kurset tuaja, pavarësisht studimeve me kohë të plotë, dhe për këtë arsye keni nevojë për më shumë kohë për ju. Zyra/bordi i migracionit gjithashtu duhet të dijë se kur pritet të përfundoni me arsimimin tuaj. Nëse nuk është në planin e studimit ose dokumentin e planifikimit, duhet të paraqisni një certifikatë tjetër që e thotë atë.

Pasi të keni bërë kërkesën

Nëse kemi nevojë për më shumë informacion nga ju, ne do t’ju kontaktojmë dhe do t’ju kërkojmë të plotësoni kërkesën tuaj.

Pas vendimit

Zyra/bordi i migracionit shpesh dërgon vendimin me të ashtuquajturin shërbim të thjeshtuar. Ndonjëherë ju merrni një letër me një njoftim për një takim ku një oficer jua shpjegon vendimin.

Shërbimi i thjeshtuar do të thotë që zyra/bordi i Migracionit dërgon vendimin me një letër të rregullt në adresën që ju keni thënë se jetoni. Zyra/bordi migracionit e bëjnë këtë për të zvogëluar rrezikun e gabimeve. Në këtë mënyrë, zyra/bordi i migracionit konsideron që ju morët një pjesë të vendimit (ju njoftuan) 2 javë pasi ta dërguam atë për ju. Pastaj keni 3 javë për të apeluar vendimin.

Vendimi dhe letra e kontrollit do të dërgohen në adresën ku jeni regjistruar. Sigurohuni që të kontrolloni rregullisht postën elektronike & të vend banimit tuaj.

ÇFARE NDODH NËSE MERRNI NJË LEQE QËNDRIMI?

Nëse keni aplikuar për leje qëndrimi për studime në nivelin e mesëm të lartë, kur keni aplikuar për azil për herë të parë, emri yt/juaj do të hiqet nga lista e kampit/ akomodimit të migracionit. Nëse ti/ju keni jetuar në akomodimin e mbikqyrjes së zyrës/bordit të migracionit, do ju kërkojnë të lëvizni.

Ju nuk keni më të drejtë në kompensim ditor dhe kartela juaj bankare pushon së punuari. Prandaj, është e rëndësishme që ju të tërheqni paratë që janë në kartelë para se të shkarkohen nga zyra/bordi Suedez i migracionit.

Nëse jeni nën 18 vjeç, tani është bashkia/komuna ku jetoni ka gjithë përgjegjësinë për ju.

Nëse jeni mbi 18 vjeç duhet të interesoheni vetë për strehim.

Nëse studioni në një shkollë të mesme, mund të keni të drejtë të merrni një mbështetje që është për studentë.

Lexoni më shumë rreth asaj se si mund të merrni suport studimi në faqen e internetit të CSN

https://www.csn.se/bidrag-och-lan/for-din-situation/utlandsk-medborgare/ratt-till-svenskt-studiestod/sverige/utanfor-eu-ees-eller-schweiz.html

Nëse merrni një leje qëndrimi, ju do të merrni një kartë leje qëndrimi si dëshmi se ju keni një leje qëndrimi në Suedi. Edhe nëse më parë keni pasur një kartë leje qëndrimi, duhet të vini në Bordin e Migracionit për tu fotografuar dhe të lini përsëri gjurmët e gishtërinjve për të marrë një kartë të re të lejes së qëndrimit.

Kur keni marrë një leje qëndrimi të kufizuar për herë të parë, duhet të regjistroheni sa më shpejt të jetë e mundur në zyrën e taksave. Nëse jeni nën 18 vjeç, këtë duhet ta bëni me kujdestarin/godman.

Kur shkoni në zyrën e taksave, duhet të sjellni kartën tuaj të lejes së qëndrimit & një dokument të vlefshëm identiteti. Nëse dokumenti juaj i identitetit është tek Zyra/bordi e migracionit, mund të kërkoni një kopje të tij. Kopja duhet të nënshkruhet nga një person në zyres/bordit Suedez të migracionit i cili vërteton se kopja përputhet me origjinalin.Ju nuk keni nevojë të kontaktoni.

ÇFARE NDODH PAS STUDIMEVE?
Kur të keni mbaruar studimet, mund të keni të drejtë të qëndroni në Suedi deri në gjashtë muaj për të aplikuar për një vend pune.

Nëse, për ndonjë arsye, ju keni më pak se gjashtë muaj në lejen tuaj të qëndrimit kur të mbaroni studimet, mund të kërkoni një leje qëndrimi të zgjatur për të aplikuar për një vend pune. Pastaj mund të merrni një leje qëndrimi të zgjatur në mënyrë që periudha totale e lejes të jetë gjashtë muaj nga data kur keni mbaruar studimet. Kur aplikoni për këtë leje pune, duhet të paraqisni diplomën ose një vërtetim që tregon datën kur keni mbaruar studimet.

Nëse keni një kohë kaq të shkurtër në lejen tuaj të qëndrimit që ju duhet të aplikoni për një leje qëndrimi të zgjatur para se të merrni diplomën ose certifikatën ekuivalente, mund të paraqisni një certifikatë që tregon se së shpejti do të përfundoni studimet. Kur të keni mbaruar studimet, duhet të plotësoni kërkesën tuaj duke paraqitur një certifikatë të re që tregon se cilën datë keni përfunduar.

NËSE FILLONI TË PUNONI.

Në shumicën e rasteve, ju që studioni në nivelin e mesëm të lartë merrni një leje qëndrimi dhe pune (UAT) që do të thotë se ju keni të drejtë të punoni krahas studimeve. Pas studimeve, ju mund të keni të drejtë për një leje qëndrimi të përhershëm nëse keni një punë ose keni krijuar një kompani në të cilën mund të mbështeteni.

Kur aplikoni për një leje qëndrimi të zgjatur, ju deklaroni se doni një leje qëndrimi të përhershëm, sepse mund të mbështeteni veten. Në aplikimin tuaj duhet të tregoni që keni një punë ose se keni filluar një kompani që mund ta mbështesni veten përpara se të skadojë leja juaj e qëndrimit.

Nëse jeni nën 25 vjeç, duhet të tregoni se keni mbaruar arsimin e mesëm të lartë për të aplikuar për leje qëndrimi të përhershëm. Ju gjithashtu duhet të plotësoni një numër kërkesash të tjera për të marrë një leje qëndrimi të përhershëm si i punësuar ose person i vetëpunësuar.

FAMILJA.

Ju keni mundësinë të ribashkoheni me familjen tuaj të ngushtë kur të keni marrë një leje qëndrimi për arsimin e mesëm të lartë, nëse keni statusin e refugjatit ose statusin e mbrojtjes alternative. Për të qenë në gjendje të ribashkoheni me prindërit tuaj, ju duhet të jeni nën 18 vjeç.

Nëse ju është refuzuar kërkesa juaj për azil dhe keni marrë një vendim për dëbimin/largimin , në shumicën e rasteve familja juaj nuk do të jetë në gjendje të marrë një leje qëndrimi për të ardhur tek ju në Suedi. Kjo vlen gjithashtu nëse ju lejohet një leje qëndrimi për arsimin e mesëm të lartë.

Pregatiti Vera Moore